OUR TEAM MEMBER BIODATA

DSC_8916-1

Mr Nguyen Dinh Quyen

Ông Nguyễn Đình Quyền (PMP,AMP) có 17 năm đảm nhiệm các dự án phát triển quan trọng trong lĩnh vực quản lý và phát triển các dự án đầu tư, phát triển bền vững và ESG tại các tập đoàn tài chính, giáo dục Nhật, Mỹ, Hàn và Việt Nam.

Ông đã hoàn thành các chương trình đào tạo từ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), United Nations System Staff College (UNSSC) về các chương trình phát triển hạ tầng bền vững, tính toán phát thải carbon, tín chỉ carbon, thuế carbon, kinh tế xanh…

Ông là Founder của Viện Giáo Dục Đầu Tư ( Institute of Investment Education – IIE ) và đã giảng dạy cho 70+ tập đoàn và doanh nghiệp ở Việt Nam từ năm 2013 cho đến nay ở các mảng kinh doanh và quản trị dự án.

Ông là Co-Founder của Gaia Education Consulting – Công ty tư vấn giáo dục chuyên về tư vấn xây dựng trường học và các chương trình giáo dục K12. Cho tới nay Gaia Education đã tư vấn xây dựng trường và chương trình giáo dục cho hơn 30 trường tư thục thuộc K12.

Ông cũng đồng thời là Founder của Quỹ Đầu Tư Trao Đổi Tri Thức và Thương Mại KEC Vietnam Venture, có trụ sở tại Singapore, chuyên đầu tư vào các dự án Technology Innovation giai đoạn Early Stage hay Pre-seeding Funding, chú trọng vào các lĩnh vực : Giáo Dục, Nông Nghiệp, Green Economy ( kinh tế xanh). Cho đến nay, KEC Vietnam Venture đã hỗ trợ tư vấn và thu hút đầu tư trên 10 triệu $ cho 20 dự án tại Việt Nam.

Hiện thời ông cũng là ESG Advisory Expert của ESG Education & Business – Trung Tâm Giáo Dục Và Thương Mại ESG , trực thuộc KEC Vietnam Venture.

 


 

Nguyen Dinh Quyen (PMP, AMP) has 17 years of experience in charge of important development projects in the field of management and development of investment, sustainable development and ESG projects at financial and education corporations. Japan, USA, Korea and Vietnam.

He has completed the training programs from United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), United Nations System Staff College (UNSSC) on sustainable infrastructure development programs, carbon emission calculation, carbon credits, carbon tax, green economy…

He is the Founder of the Institute of Investment Education (IIE) and has taught 70+ corporations and businesses in Vietnam since 2013 in the areas of business and project management.

He is the Co-Founder of Gaia Education Consulting – an educational consulting company specializing in school construction and K12 educational programs. Up to now, Gaia Education has consulted on building schools and educational programs for more than 30 private schools in K12.

He is also the Founder of KEC Vietnam Venture and Knowledge Exchange Investment Fund, based in Singapore, specializing in investing in Early Stage or Pre-seeding Funding Technology Innovation projects, focusing on fields: Education, Agriculture, Green Economy (green economy). So far, KEC Vietnam Venture has supported consulting and attracted over 10 million USD for 20 projects in Vietnam.

Currently, he is also an ESG Advisory Expert of ESG Education & Business – ESG Education and Trade Center, under KEC Vietnam Venture.

OUR KEC MANAGEMENT TEAM

International Best Practices Team On Supporting Startup Ecosystem